• 02 314 4112-3
  • Mon-Fri 9.00 - 17.00
ต่างยุค ต่างวัย การพัฒนาชุมชนและสังคม 10 ปี กับการเปลี่ยนแปลงของงานพัฒนาสังคมไทย (แลกเปลี่ยน-สรุป)
ต่างยุค ต่างวัย การพัฒนาชุมชนและสังคม 10 ปี กับการเปลี่ยนแปลงของงานพัฒนาสังคมไทย (นครินทร์ วนกิจไพบูลย์)
ต่างยุค ต่างวัย การพัฒนาชุมชนและสังคม 10 ปี กับการเปลี่ยนแปลงของงานพัฒนาสังคมไทย (สิทธิพล ชูประจง)
ต่างยุค ต่างวัย การพัฒนาชุมชนและสังคม 10 ปี กับการเปลี่ยนแปลงของงานพัฒนาสังคมไทย (เอริกา เมษินทรีย์)
ต่างยุค ต่างวัย การพัฒนาชุมชนและสังคม 10 ปี กับการเปลี่ยนแปลงของงานพัฒนาสังคมไทย (ชลิพา ดุลยากร)
ต่างยุค ต่างวัย การพัฒนาชุมชนและสังคม 10 ปีกับการเปลี่ยนแปลงของงานพัฒนาสังคมไทย (ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช)
ต่างยุค ต่างวัย การพัฒนาชุมชนและสังคม 10ปีกับการเปลี่ยนแปลงของงานพัฒนาสังคมไทย(มรว.ปรีดิยาธร เทวกุล)
ต่างยุค ต่างวัย การพัฒนาชุมชนและสังคม 10 ปี กับการเปลี่ยนแปลงของงานพัฒนาสังคมไทย (นวพร เรืองสกุล)
นโยบายของจริง ประชาชนร่วมได้จริง สังคมได้ประโยชน์จริง (ด้านเศรษฐกิจฐานราก)
นโยบายของจริง ประชาชนร่วมได้จริง สังคมได้ประโยชน์จริง (ด้านการศึกษา)

จดหมายเหตุไพบูลย์วัฒนศิริธรรม

ห้องหนังสือ

ห้องนี้จะได้เห็นว่าหนังสือที่อาจารย์เขียน หนังสือที่อาจารย์อ่านเป็นอย่างไร  ได้ทั้ง องค์ความรู้ ประสบการณ์การทำงาน วิธีคิด และวิธีเรียนรู้ รวมถึงชีวประวัติโดยสมบูรณ์ของอาจารย์ไพบูลย์

Click
ห้องความคิด

ห้องนี้จะได้เห็นองค์ความรู้ และความคิดที่ชัดเจนขึ้น ของอาจารย์ไพบูลย์  ผ่านบทความ งานวิจัย และโครงการต่าง ๆ ที่ทำ

Click
ห้องประชุม

ห้องนี้ ได้รวบรวมเอกสาร รายงาน บันทึกการประชุม-สัมมนา คำกล่าวปาฐกถา ที่อาจารย์ไพบูลย์มีส่วนร่วม

Click
ห้องสมุด

ห้องนี้ ได้รวบรวมบันทึกต่าง ๆ ของอาจารย์ไพบูลย์  ทั้งที่เกี่ยวข้องกับงาน และแบบส่วนตัว  จะได้เห็นลายมือที่มีการเน้นคำต่าง ๆ ทำให้ชวนคิดว่ากำลังคิดอะไรอยู่  นอกจากจะได้เห็นวิถีการทำงานแล้ว ยังได้เห็นวิถีชีวิตของอาจารย์ไพบูลย์

Click
ห้องข่าว

ห้องนี้ได้รวบรวมข่าว บทสัมภาษณ์ ในวารสาร สื่อสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ ของอาจารย์ไพบูลย์

Click
ห้องแห่งความทรงจำ

ห้องนี้ ได้รวบรวมรูปภาพของ “ของส่วนตัว” ของอาจารย์ไพบูลย์  เช่น จดหมาย ไปรษณียบัตร ของสะสม ของที่ระลึก ประติมากรรม  จะทำให้เห็นวิถีชีวิตที่ลึกลงไปอีก ของอาจารย์ไพบูลย

Click
ห้องเกียรติคุณ

ห้องนี้ ได้รวบรวมรูปภาพของ รางวัล วุฒิบัตร ประกาศ คำสั่ง หนังสือขอบคุณ และอื่น ๆ  ที่เป็นเกียรติคุณของอาจารย์ไพบูลย์

Click
ห้องภาพ

ห้องนี้ ได้เก็บภาพถ่ายช่วงวัยต่าง ๆ ของอาจารย์ไพบูลย์  มีทั้งแบบส่วนตัว ครอบครัว เพื่อน และงานที่ทำ  ซึ่งภาพจะบอกเล่าเรื่องราวได้มากกว่าคำพูด

Click
ห้องฉายหนัง

ห้องนี้ จะรวบรวมทั้งภาพเคลื่อนไหว และเสียง  ทั้งที่อาจารย์ไพบูลย์มีส่วนเกี่ยวข้อง  และที่เป็นของสะสม  ทำให้ทราบว่าอาจารย์ไพบูลย์คิดอะไร ดูอะไร และฟังอะไร

Click

© 2018 Medication. All rights reserved | Design by W3layouts